Welcome to International Relations Office, Pathumwan Institute of Technology ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

International Relations Office, Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Email: [email protected]   [email protected]

Tel. +66  2104 9099  Ext. 6030

Fax:  +66  2104 9098

 

ปรัชญา   สนับสนุนการศึกษา พัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์ ดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ  สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ได้แก่ การจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ประสานงานในเรื่องทุนต่างๆ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์กับหน่วยงานภายนอก งานเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศ การขอความช่วยเหลือด้านอาสาสมัครจากต่างประเทศและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง 2566)

นักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้าพบอธิการบดีเพื่ออำลาไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี พ.ศ .2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  นักศึกษาที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นางสาวเอวารินทร์ คุ้มถิ่นแก้ว และนายธนดล ไกรสร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ของสาขาวิชา เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี และ นายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องทำงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ เพื่ออำลาและรับโอวาทจากคณะผู้บริหาร ก่อนการการเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Technology, Ichinoseki College) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม 2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 (จำนวน 2 ทุน)  (22 ก.พ. 66)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 ทุน (2 ก.พ. 2566)

การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ในการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 (8 ก.พ. 2566)

การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชิงทุนแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 ทุน (17 ก.พ. 2566)