Welcome to International Relations Office, Pathumwan Institute of Technology ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

International Relations Office, Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Email: [email protected]   [email protected]

Tel. +66  2104 9099  Ext. 6030

Fax:  +66  2104 9098

 

ปรัชญา   สนับสนุนการศึกษา พัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์ ดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ  สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ได้แก่ การจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ประสานงานในเรื่องทุนต่างๆ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์กับหน่วยงานภายนอก งานเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศ การขอความช่วยเหลือด้านอาสาสมัครจากต่างประเทศและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง เม.ย.-ก.ย.65)