โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในในต่างประเทศ

ขั้นตอนเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
1. ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ภาคปกติและภาคพิเศษ
2. GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เกณฑ์โดยทั่วไป)
3. การเตรียมผลคะแนนทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด เช่น ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IBT / PBT, IELTS
4. คิด/วางเป้าหมายไปมหาวิทยาลัยใด (ควรวางแผนไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการสมัคร)
5. ติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพื่อการวางแผนการสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัคร
6. ติดตามการประกาศรับสมัครของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. จัดทำ STUDY PLAN (แผนการศึกษาหัวข้อที่สนใจในการไปศึกษาในต่างประเทศ)
8. จัดทำประวัติโดยย่อ (Resume)

*** สมัครพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านคณะต้นสังกัด เมื่อคณะรับรองใบสมัครและข้อมูลการสมัครแล้ว คณะจะส่ง ใบสมัครผ่านสำนักงานอธิการบดี, กองนโยบายและแผน,ฝ่ายวิเทศสัมพันะธ์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบไปด้วย
1. การสอบแข่งขันหมวดความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สอบหมวดความเหมาะสม (สัมภาษณ์)
– ความสามารถพิเศษและเป็นตัวแทนที่ดีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน /ประเทศไทย
– บุคลิกภาพและการแต่งกาย
– ความมีปฎิภาณ ไหวพริบ
– การวางแผน เป้าหมายในอนาคต
– ความสามารถทางการสื่อสารและภาษา (ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น)
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก
– สถาบันจะดำเนินการประกาศผลการสอบแข่งขัน ทางเว็ปไซต์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเว็ปไซต์ของสถาบัน
– นักศึกษาผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งผลให้ทราบในทันที

ค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก – ค่าใช้จ่ายก่อนไปแลกเปลี่ยน เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำประกันสุขภาพ+อุบัติเหตุ ค่าหนังสือเดินทาง ค่า Visa
ส่วนที่สอง – ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสาธารณูปโภค

ปฏิทินการรับสมัคร
-ธันวาคม-มกราคม (ทุนสถาบัน) จำนวน 3 ทุน
-มิถุนายน-กรกฎาคม (ทุน JASSO) จำนวน 1 ทุน

ช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ
มิถุนายน – สิงหาคม, ตุลาคม-ธันวาคม (ทุนสถาบัน)
มกราคม – มีนาคม (ทุน JASSO)

รายงานจากการเข้าร่วมโครงการ
PDF Files