เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา :
สนับสนุนการศึกษา พัฒนา สู่สากล
วิสัยทัศน์ :
ดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสู่ความเป็นสากล
พันธกิจ :
สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและความร่วมมือกับต่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ :
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ได้แก่ การจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ประสานงานในเรื่องทุนต่างๆ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์กับหน่วยงานภายนอก งานเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศ การขอความช่วยเหลือด้านอาสาสมัครจากต่างประเทศและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1. หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

บุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน้าที่หลัก
1. อาจารย์ ดร. นฐิตา หวังโซ๊ะ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
– บริหารงานกำกับดูแลตรวจสอบและสนับสนุนการทำงานภายในฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
– ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารทั้งภายในและภายนอก
– ตรวจทานความถูกต้องของการแปลเอกสารทั้งภายในและภายนอก
– โต้ตอบจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์กับมหาลัยต่างประเทศ
– ติดต่อประสานงานในการจัดหา Professor ในการดูแลนักศึกษาของสถาบันในการไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ
– ตรวจทานความถูกต้องรายงานหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
– ดำเนินการประชุมเกี่ยวกับงานต่างประเทศตามที่สถาบันฯ มอบหมาย
– ทำงานร่วมกับอาสาสมัครอาวุโสในการติดต่อประสานงานกับบริษัทญี่ปุ่น
– จดบันทึกการประชุมต่างๆ
– ดูแลนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบันฯ
– ตรวจสอบกำกับเอกสารการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาวณัฎฐาวีรยา โพธิสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์
– ดำเนินการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการภายใน และภายนอก
– ร่างหนังสือราชการโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
– รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในและประกันความเสี่ยงของ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
– ดำนินการจัดการประชุม จัดทำรายงานการประชุม หนังสือเชิญประชุม
– จัดทำบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
–  จัดทำโครงการทำแผนของงบประมาณประจำปี
– ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของนักศึกษาที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
– ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการส่งตัวนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
– ดำเนินงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเช่น การเขียนโต้ตอบจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์,การรับรองการตรวจสอบคุณวุฒิ,การรับรองงานและการแปลเอกสารอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ
– ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
– ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าราชการให้แก่คณาจารย์/บุคลากร
– ดูแลอำนวยความสะดวกนักศึกษาแลกเปลี่ยนในขณะแลกเปลี่ยน ณ สถาบัน
– จัดทำเว็บไซต์อัพเดตข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
– จัดเตรียมสถานที่และพิธีการในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
– จัดเก็บเอกสารการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ
– งานพิธีการ/รับรองอาคันตุกะ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย