ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นฐิตา หวังโซ๊ะ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 6030
มือถือ : 094-4989608
อีเมล์ : [email protected]
Dr. Natita Wangsoh
Head of International Relations Office
Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Rd., Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. 02-104-9099 Ext.6030
Mobile: 094-498-9608
E-mail: [email protected]
ณัฎฐาวีรยา โพธิสิงห์
นักวิเทศสัมพันธ์
833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-104-9099 ต่อ 6030
มือถือ: 089-4295845
โทรสาร: 02-104-9098
อีเมล์ : [email protected]
Nathaweeraya Phosing
Foreign Relations Officer
Pathumwan Institute of Technology
833 Rama 1 Rd., Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel. 02-104-9099 Ext.6030
Mobile: 089-4295845
E-mail: [email protected]