ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่องการแบ่งส่วนราชการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ ดร.นฐิตา หวังโซ๊ะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้กำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภายใต้การกับดูแล 1 คน เพื่อสนับสนุนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน